SK
   Natuvion_Webasstes_Headerimage_Branchen-Know-How_1760x450px

   Skúsenosti
   z priemyslu

   Home > Industry Experience > Utilities

   Energetický Priemysel

   Utility – jedna z našich absolútnych kľúčových kompetencií!

   Len máloktorý priemysel musí riešiť toľko problémov ako energetika. Mnohé z nich vyplývajú z regulačných požiadaviek, niektoré obzvlášť dôležité z dynamickej zmeny očakávaní zákazníkov! Digitalizácia, štandardizácia a znižovanie nákladov na procesy predaja a služieb zákazníkom sú len niektoré z výziev súčasnosti.

   Riešenie týchto výziev bolo jednou z kľúčových kompetencií Natuvionu od jeho založenia. Tím utilitných služieb spoločnosti Natuvion má dlhoročné skúsenosti s hlavnými procesmi energetického priemyslu a spája komplexné znalosti procesov s hĺbkovým technologickým porozumením. Ako Special Expertise Partner spoločnosti SAP máme rozsiahle znalosti o najnovšej generácii softvéru SAP S/4HANA Utilities.

   Pre spoločnosti v energetickom priemysle dopĺňajú Natuvion doplnky stabilný štandard riešenia SAP for Utilities (IS-U). Produkty Natuvion zvyšujú flexibilitu a výkon v mnohých oblastiach. Od správy profilu zaťaženia až po účtovanie operácií meracích bodov ponúkame zmysluplné rozšírenie štandardu SAP, prispôsobené špeciálne požiadavkám trhu a regulačnému rámcu energetických trhov. Urobte si predstavu o našich produktoch a kedykoľvek kontaktujte naše kontaktné osoby pre dohodnutie individuálnej konzultácie.

   Naše komunálne služby

   01.

   Inteligentné riadenie siete

   Návrh transformácie energie je do značnej miery formovaný vytvorením efektívnosti riadenia siete. Energetický systém prechádza zásadným posunom od menšieho počtu centralizovaných výrobných jednotiek k sieti mnohých decentralizovaných dodávateľov, spotrebiteľov.

   Súčasnou výzvou je inteligentne prepojiť výrobu, spotrebu a správu siete.

   V Natuvione spájame naše odborné znalosti v regulačných témach, ako je správa energetických údajov, riadenie preťaženia energie (Redispatch/EISMAN) a správa aktív. To nám umožňuje poskytovať našim klientom komplexné poradenstvo — od inteligentnej integrácie Vášho prevádzkového vybavenia a vhodných stratégií údržby až po vyvažovanie siete a implementáciu služieb s pridanou hodnotou na základe digitálnej spotreby.

   Ponúkame Vám:

   • Systémovo nezávislé a medzitrhové poradenstvo (manažér bilančnej skupiny, dodávateľ, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, prevádzkovateľ meracieho miesta, TSO/BIKO, priemysel).
   • Podpora počas špičiek v každodennom podnikaní alebo dokonca pri „udalostiach“ a výzvach, ako je prelom roka, každoročne sa opakujúce procesy ako je audit EEG alebo implementácia nových obchodných prípadov
   • Príprava definícií požiadaviek, technických konceptov a špecifikácií, ako aj procesnej a systémovej dokumentácie

   • IT konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti právnych a regulačných požiadaviek a procesné poradenstvo v rámci celého procesného reťazca (medzifunkčné)

   • Školenie nových zamestnancov a existujúcich zamestnancov   S našimi prispôsobenými scenármi riešení podporujeme našich klientov pri optimalizácii scenárov údržby až po návrh inteligentného riadenia aktív:

    

   • pri implementácii regulačných a právnych požiadaviek ako aj digitalizácii procesov

   • v procesnej analýze, optimalizácii a automatizácii

   • s individuálnymi úpravami IT systémov a rozhraní

   • v prepojení mobilných riešení pre implementáciu plánovanej údržby a procesov opráv/ladenia

   • návrh a implementácia zákazníckych špecifických predpovedných riešení a prediktívnej údržby za účelom definovania vhodných stratégií údržby a plánovania nákladov

   • prepojenie účtovných systémov, informačných systémov GIS a systémov technickej dokumentácie spolu so strategickým poradenstvom o správe dát pre každý zdroj a proces

   • návrh a procesná integrácia lineárnych systémov a zariadení (napr. distribučných sietí, vysokotlakových vedení, telekomunikačných sietí) spolu s rozdelením na úseky vedení a definovaním stratégií ich údržby

   Webinar4_Gestaltungselement_620x620

   02.

   Manažment zákazníkov a inteligentného outputu

   Transformácia energie stavia zákazníka do centra obchodovania účastníkov trhu v sektore verejných služieb. Základnou požiadavkou je priamy a individuálny kontakt so zákazníkmi v kombinácii s rýchlym a štandardizovaným procesom. Pozitívna zákaznícka skúsenosť sa stáva kľúčovým odlíšením oproti konkurencii.

   Faktory úspechu zahŕňajú:

   • Znalosť vzťahov, aktivít a histórie so zákazníkmi
   • Optimálnu komunikáciu so zákazníkmi na všetkých digitálnych kanáloch
   • Otvorenú architektúru IT systému so súčasným centrálnym ukladaním dát

   Natuvion spája znalosti dát a procesov s rozsiahlymi odbornými znalosťami v súčasných technológiách a trendoch. Podporujeme našich klientov pri preorientovaní ich zákazníckeho manažmentu.

   Naša odbornosť, Vaša výhoda

   • Koncepcia a plánovanie inovatívnych riešení pre riadenie vzťahov so zákazníkmi s prihliadnutím na bežné CRM cloudové riešenia (SAP C/4HANA alebo Salesforce)

   • Optimalizácia spracovania procesov prostredníctvom integrovanej funkcionality zákazníckych služieb v SAP S/4HANA Customer Management

    • Moderný dizajn SAP-Fiori
    • Konfigurovateľný a rozšíriteľný 360-stupňový prehľad zákazníkov
    • Správa predajných zmlúv v harmonizovanom dátovom modeli SAP S/4HANA
    • Pripojenie cloudových systémov cez API (napr. SAP Commerce Cloud)

     Optimalizácia spracovania procesov prostredníctvom integrovanej funkcionality zákazníckych služieb v SAP S/4HANA Customer Management

   • Optimalizácia riadenia výstupov pomocou nových technológií a kanálov

   • Scenáre integrácie pre CRM systémy (Salesforce, MS Dynamics) a online portály

   • Poradenstvo a optimalizácia procesov služieb zákazníkom a tým trvalo udržateľné znižovanie CTS (cost-to-serve)

   • Automatizácia procesov prostredníctvom integrovaného používania Natuvion Robotic Process Automation (RPA)

   Webinar6_Gestaltungselement_620x620

   03.

   Správa financií a hotovosti

   Efektívne obchodné procesy v rámci správy financií a hotovosti sú chrbtovou kosťou každej spoločnosti. Úžitkový priemysel nie je žiadnou výnimkou. Natuvion podporuje svojich zákazníkov v rámci prevádzky a ďalšieho rozvoja financií a hotovostných procesov. Podporujeme digitálnu transformáciu a vytvárame podmienky pre optimálne použitie všetkých vlastných služieb.

   Váš spoľahlivý partner pre účtovanie a financie:

   • Koncepcia a implementácia vylepšení existujúcich alebo nových digitálnych riešení v SAP S/4HANA Utilities, SAP FI-CA a SAP Finance
   • Integrácia digitálnych platobných služieb (vrátane PayPal, ApplePay, Payone)
   • Optimalizácia Vášho cash managementu pomocou súčasných technológií ako SAP Cash Management
   • Vytváranie služieb s pridanou hodnotou pomocou Natuvion RPA, strojového učenia a AI v procesoch prichádzajúcich platieb a digitálnej verifikácii faktúr
   • Spoľahlivá podpora pre existujúce platformy a riešenia
   Webinar17_Gestaltungselement_620x620

   04.

   Integrácia digitálnej platformy

   S vysokou úrovňou odborných znalostí v procesoch a dátových štruktúrach utilít podporuje tím Natuvionu digitálnu transformáciu svojich zákazníkov. Uplatňujeme holistický prístup od strategického plánovania až po technickú implementáciu migrácie dát.

   Ponúkame Vám:

   • Strategické plánovanie a výber nových platforiem digitálnych služieb
   • Analýzy dát, pravidlá výberu a modely mapovania dát pre všetky popredné IT platformy a scenáre
   • Procesné analýzy a úpravy procesov v existujúcich platformách
   • Tvorba plánu transformácie
   • Migrácia existujúcich platforiem na nové digitálne riešenia (SAP S/4HANA, Salesforce, Powercloud atď.)
   • Riadenie cutover s Natuvion CORA
   • Predstavenie nových digitálnych riešení – on-premise a cloud-based
   • Introduction of new digital solutions – on-premise and cloud-based

   S viac ako 500 úspešne dokončenými transformáciami a migráciami je Natuvion jedným z najskúsenejších transformačných konzultantov v odvetví verejných služieb. Použitím transformačných nástrojov Natuvion, ako je Natuvion Data Conversion Server (DCS) alebo Natuvion Cutover Application (CORA) zabezpečujeme kvalitu Vašich transformačných projektov dlhodobo. 

   Gestaltungselement_400x400

   05.

   Deregulácia a trhové scenáre

   Energetický priemysel sa vyznačuje takými regulačnými požiadavkami a krátkodobými zmenami ako žiadne iné odvetvie. Riešenie: digitalizácia a vysoko automatizované procesy. V spoločnosti Natuvion podporujeme našich klientov pri implementácii týchto požiadaviek v čoraz zložitejších oblastiach IT systémov energetického priemyslu.

   Naša ponuka pre nemecký inžiniersky priemysel:

   • Riadenie regulačných zmien podľa GPKE, GeLi Gas, GaBi Gas, WiM, MaBiS, MPES pre trhové úlohy prevádzkovateľa siete, dodávateľa, prevádzkovateľa meracieho bodu (gMSB, wMSB) na základe systémového prostredia energetického priemyslu.
   • Procesná integrácia a aplikačné poradenstvo v komponentoch SAP SAP IS-U, SAP MPM (procesný rámec MPM), IDEX-GENF, IDEX-GM, MOSBilling, SAP MeMi atď.
   • Prispôsobenie elektronickej výmeny dát podľa EDI@ENERGY
   • Vývoj zákazníckych špecifických plánov pre prechod na SAP Market Communication for Utilities (SAP MaCo4U)
   • Implementácia projektu pre zavedenie inteligentných meracích systémov so SAP IM4G
   • Zlúčenie trhových oblastí NetConnect Germany (NCG) a GASPOOL od 01.04.2022
   Webinar3_Gestaltungselement_620x620

   06.

   Fakturácia novej generácie

   Natuvion kombinuje inovatívne prístupy k správe produktov a fakturácie s holistickými scenármi integrácie do existujúcich digitálnych platforiem. To nám umožňuje trvalo skrátiť čas potrebný na uvedenie na trh.

   Naše inovácie, Vaša výhoda:

   • Koncepcia a plánovanie inovatívnych riešení fakturácie v SAP for Utilities so SAP S/4HANA, SAP BRIM, SAP Subscription Billing a SAP Cloud for Utilities pre všetky trhové úlohy
   • Doplnenie štandardných riešení o komplexné doplnky Natuvion pre flexibilné mapovanie produktov a ďalšie možnosti
   • Poradenstvo pri optimalizácii fakturačných procesov a implementácii nových podnikateľských nápadov
   • Rýchla implementácia nových nápadov na fakturáciu a nových právnych požiadaviek
   • Spoľahlivá podpora pre existujúce riešenia produktov a fakturácie


   Produktový manažment, fakturácia a financie sú priamo v DNA expertov z Natuvion Utilities. To z nás robí spoľahlivého partnera na Vašej ceste k fakturácii novej generácie.

   Webinar1_Gestaltungselement_620x620

   07.

   Služby a podpora

   Iba hladko bežiace aplikácie zaistia stabilnú prevádzku Vašich obchodných procesov. Podpora a služby sú pre nás najvyššou prioritou. S našimi rozsiahlymi podrobnými znalosťami IT platforiem utilitných spoločností sme vždy po ruke, aby sme našim zákazníkom poskytli rady a podporu.

   Okrem väčších úloh, ktoré sú väčšinou realizované agilnými projektovými metódami, riešime individuálne menšie požiadavky na ďalší vývoj či korekcie. Z našich centrálnych centier podpory v Berlíne a Bratislave sme k dispozícii aj pre rýchle riešenia kritických situácií na Vašej IT platforme. Proaktívne monitorovanie je ďalším zameraním našej práce, berúc do úvahy definované reakčné časy prostredia energetického priemyslu.

   Naše podporné aktivity pokrývajú všetky moduly SAP ERP, IS-U, CRM, FI-CA a SAP S/4HANA pre energetický priemysel.

   Vždy sa na nás môžete spoľahnúť:

   • Riadenie regulačných zmien podľa GPKE, WiM, GeLi Gas, MaBiS, GaBi Gas, MPEST, pre systémovú prostredie energetického priemyslu SAP ISU, IDEX-DE (Common Layer and Process Framework MPM), IDEX-GENF, IDEX-GM, MOSBilling, SAP MeMi atď.

   • Prispôsobenie elektronickej výmeny dát podľa EDI@ENERGY

   • EEG fakturácia

   • Prepínanie procesov a riadenie zákazníkov

   • Odpisy meračov, správa zariadení a inteligentné meranie (iMSys) so SAP IM4G

   • Správa energetických údajov pomocou SAP EDM

   • Flexibilná správa výstupov pomocou SAP, AdobeForm, StreamServe (OpenText), ProfiForms a pod.

   Webinar16_Gestaltungselement_620x620
   https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4269552/Logos/logo_eon.png

   “S know-how a špeciálnym softvérom od Natuvionu sme dokázala transformovať extrémne veľké ERP a CRM systémy - s minimálnym obchodných dopadom pri veľmi vysokej úrovni kvality.“

   Sibylle Diederich

   E.ON Programová manažérka

   quote_right

   Utilities Enablement Community pre SAP

   Utilities Enablement Community pre SAP

   Štandardizované metódy transformácie: Menej zložitostí a viac bezpečnosti

   Teraz viac ako kedykoľvek predtým, sú moderné IT riešenia esenciálnou súčasťou pre utility a základom pre úspech energetických premien. Na podporu svojich zákazníkov pri ich transformačných projektoch sa spojili štyria partneri, Capgemini Invent, cronos, Energy4U a Natuvion, a s podporou SAP-u, a vznikla Utilities Enablement Community pre SAP. Cieľom tejto skupiny je umožnenie štandardizovaných transformačných procesov na SAP Utilities Core, ktorý by znížili trvanie, finančné náklady a hrozby transformačného projektu so zvýšenou ochranou.

   Viac informácií o skupine
   SAP-UEC-Logo-neu

   Pripravené pre SAP S/4HANA

   EN_Downloads_SuccessStory_Vattenfall_ERP Consolidation_PaperRahmen

   Pripravené pre SAP S/4HANA

   Ako Vattenfall položil základy pre transformáciu

   Systémy SAP ERP sa v mnohých spoločnostiach historicky rozrástli. Transformácia systému alebo jeho dát je pre mnohé spoločnosti spojená s obrovskými výzvami. Tak to bolo aj vo Vattenfalle. Dlhodobý projekt: Transformácia na SAP S/4HANA s jedným medzinárodným ERP systémom.

   Aby sa vytvorili potrebné podmienky, museli sa skonsolidovať existujúce systémové prostredia. Transformační experti spoločnosti Natuvion podporili tento projekt.

   Stiahnuť v angličtine

   Zákazníci

   Wiener Netze 400x400

   Wiener Netze

   Wiener Netze je najväčším rakúskym prevádzkovateľom kombinovaných sietí. Ich sieť zaberá dĺžku 30 000 kilometrov: zahŕňa siete pre elektrinu, plyn a vzdialené vykurovanie, ako aj telekomunikačné siete.

   Wiener Netze je najväčším rakúskym prevádzkovateľom kombinovaných sietí....

   Harz Energie Logo 400x400

   Harz Energie

   Harz Energie je popredným komunálnym dodávateľom energie v regióne. Spoločnosť zásobuje elektrinou, zemným plynom a pitnou vodou 290 000 ľudí najmä v pohorí Harz, predhorí Harz a Eichsfeld.

   Harz Energie je popredným komunálnym dodávateľom energie v regióne. Spol...

   Sonnen Logo 400x400

   Sonnen

   Okrem inteligentného systému akumulácie energie sonnenBatterie teraz sonnen ponúka aj širokú škálu služieb pre čistú energiu. Pre spoločnosť sonnen po celom svete už pracuje viac ako 650 zamestnancov.

   Okrem inteligentného systému akumulácie energie sonnenBatterie teraz son...

   EMS Logo 400x400

   EMS

   Erdgas Mittelsachsen GmbH je nemeckým dodávateľom energie. EMS ponúka riešenia dodávok zemného plynu, elektriny a tepla prispôsobené dopytu a zaviazala sa k vyššej energetickej účinnosti.

   Erdgas Mittelsachsen GmbH je nemeckým dodávateľom energie. EMS ponúka ri...

   Rhein Energie 400x400

   Rhein Energie

   RheinEnergie AG je regionálna energetická spoločnosť pre dodávku elektriny, plynu, vody a tepla so sídlom v Kolíne nad Rýnom. Spoločnosť zásobuje energiou a pitnou vodou približne 2,5 milióna ľudí, priemyslu a obchodu. 

   RheinEnergie AG je regionálna energetická spoločnosť pre dodávku elektri...

   Innogy 400x400

   Innogy

   Innogy SE je dcérskou spoločnosťou E.ON, pôvodne založenou RWE v roku 2016. Innogy prevádzkuje distribučné siete a vyrába a predáva elektrinu.

   Innogy SE je dcérskou spoločnosťou E.ON, pôvodne založenou RWE v roku 20...

   Články a Novinky

   EN_Downloads_SuccessStory_Lanco

   Jun 5, 2024

   Successful divestments with...

   Lanco achieves two complex transformation projects with...

   Zistiť viac
   M&A Success with SAP S/4HANA Carve-in

   May 20, 2024

   M&A Success with SAP...

   Supported by Natuvion, AMAG migrates acquired company...

   Zistiť viac
   ‘In too many companies, organizational and cultural change is underestimated!’

   May 13, 2024

   ‘In too many companies,...

   Companies that successfully organize all areas of change...

   Zistiť viac
   Low-code in cloud product development

   May 8, 2024

   Low-code in cloud product...

   Software development has evolved rapidly in recent years,...

   Zistiť viac
   Preparation is key: ensuring an efficient and secure go-live for SAP S/4HANA migration

   Apr 30, 2024

   Preparation is key:...

   The switch to SAP S/4HANA is currently one of the main...

   Zistiť viac
   “We need to change the way data gets into systems!”  

   Apr 12, 2024

   “We need to change the way...

   Master data forms the basis of almost all business...

   Zistiť viac
   How archiving analyses can assist you in your transformation!

   Mar 27, 2024

   How archiving analyses can...

   In today's evolving system landscapes, strategic and...

   Zistiť viac
   EN_Downloads_SuccessStory_Stockmeier

   Mar 15, 2024

   From three to one!

   STOCKMEIER uses Natuvion DCS to successfully consolidate...

   Zistiť viac

   Kontaktujte nás!

   Chceli by ste sa dozvedieť viac o službách a produktoch Natuvionu? Alebo máte nejaké iné otázky? Zašlite nám Vaše kontaktné údaje a my Vás kontaktujeme, čo najskôr!