SK
   frau-meeting-1760x650

   Near Zero Downtime

   Home > Vaše výzvy > Near Zero Downtime

   Migrácia bez časového tlaku

   V súkromnej aj pracovnej sfére patrí neustála dostupnosť IT služieb k štandardu, na ktorý sme zvyknutí. So zvyšujúcou sa digitalizáciou a prepojením ekonomiky vo všetkých oblastiach, odvetviach a naprieč kontinentami neustále stúpajú náklady spojené s výpadkami IT systémov. Dopad odstávky systému, či už bol výpadok plánovaný alebo nie, má okamžité a rozsiahle negatívne dôsledky na činnosť spoločnosti. V niektorých prípadoch sú spoločnosti schopné akceptovať časové okná plánovaného výpadku z dôvodov údržby alebo transformačných projektov len v rozsahu maximálne niekoľkých hodín.

   "Vo viac ako 75% transformačných projektov nie je možné tolerovať výpadky systému trvajúce dlhšie ako jeden víkend, bez toho, aby bol citeľný negatívny dopad na prevádzku spoločnosti.“ Tento fakt potvrdila aj naša aktuálna transformačná štúdia Natuvionu 2022.

   Spoločnosti váhajú pri rozhodovaní o transformačnom projekte aj pre svoje obavy z doby trvania odstávky systému, ktoré sú spojené s transformačným projektom. Pritom už existujú riešenia pre tento problém. Hovoríme o Near Zero Downtime migrácii, ktorú takto nazvala samotná spoločnosť SAP.

    

   Čo je to Near Zero Downtime?

   Definícia

   Near Zero Downtime (NZDT) je metodika minimalizácie odstávkových časov počas dátovej alebo systémovej transformácie. Vo všeobecnosti je cieľom maximálne skrátenie odstávky a snaha o čo najvyššiu dostupnosť systému v priebehu celej transformácie. Výsledok je taký čas prerušenia prevádzky, ktorý je pre zákazníkov akceptovateľný a nemá takmer žiadny dopad na činnosti v kritických produktívnych systémoch. Špecifická cieľová hodnota tohto času je pritom individuálna pre každý systém.

   Táto metodika môže byť v princípe použitá v každom transformačnom projekte a je nezávislá od infraštruktúry – je možné ju použiť pri on-premise, cloud aj hybridných systémoch.


   Výhody Near Zero Downtime v skratke

   Výhody NZDT metodiky sú citeľné najmä pri veľkých objemoch dát, t.j. najmä pri Big Data transformáciách alebo pri zmene databázy. Je však použiteľná aj pri ľubovoľnom inom migračnom projekte.

   Zeitersparnis Einsatz Transformationsprojekt

   Čo najmenej obmedzení prevádzky spoločnosti

   Časová úspora vďaka minimálnemu časovému výpadku

   Nasadenie v takmer každom transformačnom projekte

    

   Prerušenie prevádzky systému je rozhodujúce pre úspech vášho projektu

   Čo hovorí v prospech NZDT prístupu

   Či sa jedná o zmenu systému napr. pri SAP S/4HANA migrácii, konsolidácii, harmonizácii alebo carve-oute: žiadny transformačný zámer spravidla nie je možné zrealizovať bez dočasnej nedostupnosti produktívneho systému.

   Prenos dát a aplikácií ERP systému si technicky vyžaduje pozastavenie dotknutých obchodných procesov. Nakoľko sú ERP systémy spravidla opornou kostrou každej väčšej spoločnosti, sú ich odstávky spojené s úmerne vysokými nákladmi. Pri plánovaní projektu je preto potrebné primerane priorizovať riziká, ktoré ohrozujú dĺžku plánovaného času odstávky. Pretože jedno je isté: prerušenie prevádzky systému je kritickým faktorom úspechu vášho projektu!

   Vďaka postupu NZDT spadá do času vyhradeného pre plánovanú odstávku menej transformačných úloh. To umožní projektovému tímu sa viac sústrediť na kvalitu výsledku a implementáciu prianí zákazníka. Na zmenu požiadaviek je možné reagovať flexibilnejšie a chyby, ktoré sa vyskytnú, je možné odstrániť bez časového tlaku. Okrem toho sa dá investovať viac času na testovanie nového produktívneho prostredia, čím je dosiahnutá vyššia úroveň kvality. Zvýšenie kvality systémovej transformácie prispieva k vyššej akceptácii zmeny systému personálom spoločnosti a tým aj k aktívnemu prístupu k change managementu v spoločnosti.

    

   Projektový prístup NZDT pri prechode na SAP S/4HANA

   Správny postup rozšírený o smart transformation tools

   NZDT

   1. Úvodný Downtime

   Základná myšlienka NZDT metodiky spočíva v možnosti zrealizovať čo najviac aktivít mimo času plánovanej odstávky. Pre tento účel je vytvorená kópia produktívneho systému ešte pred začiatkom systémových zmien alebo zmien v dátach. Táto kópia zakonzervuje rozsah dát k danému okamihu a predstavuje základ pre implementáciu transformačného alebo migračného zámeru. S vytvorením kópie systému sú v produktívnom systéme nainštalované a nastavené nástroje, ktoré dokumentujú zmeny v dátach produktívneho systému počas transformácie. Na vytvorenie kópie a aktiváciu spomínaných nástrojov je potrebná krátka úvodná odstávka. Následne je produktívny systém opäť k dispozícii.

   2. Počas prevádzky

   Používatelia môžu používať produktívny systém tak, ak boli dovtedy zvyknutí. Paralelne nastaví transformačný tím nový, budúci SAP systém na kópii systému. Dáta sú prenesené podľa postupov vašej migračnej stratégie, procesy sú definované a nový systém je zvalidovaný a otestovaný. Po pripravení nového cieľového systému sú dátové zmeny, ktoré boli počas tohto časového obdobia urobené na produktívnom systéme a zaprotokolované, nahrané do nového systému.

   3. Záverečný Downtime

   Po prenesení veľkej časti systémových zmien nasleduje posledná fáza, záverečná odstávka. Tu sa jedná o klasickú odstávku pri go-live. V tomto kroku sú realizované činnosti, ktoré nebolo možné realizovať na kópii produktívneho systému. Produktívny systém je odstavený, sú do neho prenesené posledné zaprotokolované zmeny a vykonané záverečné implementácie. Nový systém je pripravený na go-live a opätovne skontrolovaný. Na záver je nový, upravený systém aktivovaný.

   NZDT metodika má vplyv na priebeh a korekciu činností systémovej transformácie. V Natuvione paralelne nasadzujeme na splnenie projektových úloh vlastný vyvinutý softvér Natuvion DCS. Tento softvér je pristrihnutý na mieru potrebám našich zákazníkov a prispôsobený prístupu NZDT. Nasadenie špecializovaného transformačného softvéru nám pomáha znížiť časy výpadku, keďže niektoré úlohy, ktoré sa zvyknú realizovať počas odstávky, nám Natuvion DCS pomáha zautomatizovať. Automatizácia nielen urýchli časovú os projektu, ale znižuje aj manuálne chyby a tým zvyšuje kvalitu výsledku. Okrem toho je možné nasadiť uvoľnené zdroje našich zamestnancov na komplexnejšie činnosti pri riešeniach problémov.

   EN_Downloads_DCS-Booklet_CTA_Panel_Desktop DE_Downloads_DCS-Booklet_CTA_Panel_Mobile

   Zautomatizujte Vašu migráciu

   Prečítajte si v našej brožúrke o tom, ako Vás môže Natuvion DCS podporiť v transformačných projektoch a optimalizovať časy odstávky.

   Stiahnuť brožúrku v nemčine

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste sa dozvedieť viac o metóde Near Zero Downtime? Zadajte svoje kontaktné informácie a my sa s Vami skontaktujeme čo najskôr.