SK
   anz_execcoffeebreak-lp-header-1760x650

   Reštrukturalizácia systému SAP

   Home > Vaše výzvy > Reštrukturalizácia systému SAP

   Reštrukturalizácia a konsolidácia systému SAP v dôsledku kúpy alebo predaja spoločnosti

   SAP ERP systém pokrýva spravidla centrálne funkcie kompletného produkčného reťazca jednej spoločnosti. Vďaka rôznorodým možnostiam použitia je množstvo procesov riadených prostredníctvom ERP systému, ktorý zároveň spracúva veľké množstvá dát. Ak na tomto mieste príde k zmenám a vznikne potreba reštrukturalizácie, je to často náročná výzva.

   Dôvody a ciele reštrukturalizácie

   Dôvody reštrukturalizácie alebo jej nevyhnutnosť môžu byť rôznorodé. Spúšťačom môžu byť strategické zmeny podnikovej štruktúry v rámci spájania či akvizície firiem. Napríklad pri kúpe inej spoločnosti, ktorá si vyžaduje carve-out a spojenie systémov, alebo pri odpredaji časti spoločnosti, ktorá si vyžaduje carve-out resp. oddelenie systémov. Reštrukturalizácia môže byť aj vnútornou iniciatívou spoločnosti, nakoľko ponúka možnosť nanovo definovať zodpovednosti, rozhrania, dátové štruktúry a procesy, a vďaka tomu zrealizovať technologické alebo trhové inovácie, ako napr. prechod na SAP S/4HANA. SAP S/4HANA Transformation

   Kedy bude potrebná reštrukturalizácia Vašich systémov SAP

   image-png-Jun-08-2022-02-48-45-53-PM

   Udržateľný technologický pokrok

   image-png-Jun-08-2022-02-50-46-84-PM

   Spájanie kompetencií (spájanie, oddelenie, carve-out)

   Zahnrad


   Optimalizácia existujúcich architektúr

   ZahnräderImKopf

   Vytvorenie predpokladov pre ďalší rozvoj

   Základný cieľ reštrukturalizácie systému SAP je redukcia komplexity spoločnosti a tým uvoľnenie niektorých jej zdrojov. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebná štandardizácia podnikových procesov, harmonizácia dát a konsolidácia systémov. Aj keď projekty v oblasti reštrukturalizácie nie sú samé o sebe projektami z oblasti IT technológie, závisí ich úspech v období digitalizácie do značnej miery práve od technológií. Preto je potrebné zvládnuť komplexný reštrukturalizačný projekt podľa nižšie uvedených scenárov nielen po podnikovej, ale aj technickej a metodickej stránke.

   Scenáre reštrukturalizácie systému SAP

   Carve-out a oddelenie systémov

   Carve-out a oddelenie systémov sú reakciou na rozdelenie resp. oddelenie častí spoločnosti, ktoré sú spravidla súčasťou istej reštrukturalizačnej stratégie. Často pramenia zo snahy zostávajúcej časti spoločnosti sústrediť sa na pôvodný zámer podnikania. V tomto prípade zahŕňa reštrukturalizácia rozdelenie dát a zúženie systémových procesov na pôvodný objekt podnikania. Viac k téme carve-out si prečítate tu.

   Spájania a akvizície

   Pod spájaním rozumieme spojenie spoločností či firiem, ktoré z dvoch rozdielnych právnych alebo hospodárskych jednotiek vytvárajú jednu spoločnú jednotku. Pod akvizíciami rozumieme kúpu inej spoločnosti, ktorá sa musí sčasti alebo celá začleniť do spoločnosti, ktorá ju kúpila. Obe zmeny si vyžadujú konsolidáciu IT systémových svetov, nakoľko obe spoločnosti majú svoje vlastné procesy, dátové a systémové štruktúry, ktoré pri spoločnom pohľade vykazujú mnoho nadbytočného.

   Zásadnou súčasťou stratégie pri spájaní či akvizícii musí teda byť prehľad o tom, aké systémy a dáta sa budú spájať a akým spôsobom. Pritom je však očakávaná dĺžka projektu pre konsolidáciu systému a migráciu dát spravidla pomerne krátka, aby bolo možné so získanou investíciou čo najskôr zahájiť právnu a obchodnú činnosť.

   Interná reorganizácia

   Potreba reštrukturalizácie systému SAP môže vzniknúť aj bez zmien nadradenej podnikovej štruktúry. Zmena účtovných a nákladových okruhov, úprava štruktúry nákladových stredísk alebo štandardných priradení si vyžaduje aj internú reorganizáciu systému SAP. Popri organizačných motívoch môže byť spúšťačom tejto transformácie aj prechod na modernejší model podnikania či zavedenie technológií na báze IoT.

   Interná reorganizácia môže vystupovať ako nezávislý motív reštrukturalizácie. Scenáre ako carve-out a oddelenie systémov či spájanie a akvizícia spoločností predstavujú vždy aj dôvod pre internú reorganizáciu iniciovanú zmenami podnikovej štruktúry.

   EN_Downloads_Whitepaper_MandA_CTA_Panel_Desktop EN_Downloads_Whitepaper_MandA_CTA_Panel_Mobile

   Úspešný Carve-in/out

   Chcete vedieť, čo je dôležité pri technickom vyradení alebo zaradení časti IT systému? V tomto portfóliu získate prehľad o tom, čo je potrebné si vyjasniť pred tým, ako sa pustíte do technického SAP ERP carve-in/out a ktoré migračné scenáre máte na výber.

   Stiahnuť v angličtine

   Konsolidácia SAP systémov

   Konsolidácia SAP systémov popisuje tú časť reštrukturalizácie systému SAP, ktorá sa týka spájania a akvizície spoločností alebo internej reorganizácie. Ťažisko práce tu spočíva v spojení dát, procesov a systémov.

   Dôvodom pre konsolidačné opatrenia sú často prekrývajúce sa procesy, nadbytočnosť dát a priveľký počet systémov v systémovom prostredí SAP. Tento, svojím spôsobom chaotický stav vecí, môže byť na jednej strane výsledkom roky historicky rastúceho systémového sveta, čo sa v mnohých spoločnostiach stáva. Často sú problémy a ich priame okolie riešené lokálne a tým sú vytvárané izolované riešenia, ktoré sa len obmedzene dajú zaradiť do nadradenej systémovej architektúry. Na druhej strane vie aj spájanie či akvizícia spoločností vyvolať vyššie popísaný chaotický stav, nakoľko sa spoja dve samé o sebe dobre zorganizované a štruktúrované spoločnosti resp. ich časti.

   Dôvody pre konsolidáciu

   • Systémová integrácia kvôli kúpe inej spoločnosti

   • Vysoké prevádzkové a školiace náklady spôsobené heterogénnym systémovým prostredím

   • Veľa neštandardných rozhraní medzi časťami spoločnosti alebo systémami

   • Nekonzistentná, nadbytočná a decentrálna údržba kmeňových dát

   • Nedostatok informácií v reálnom čase kvôli dlhým procesným časom   Ciele procesu reštrukturalizácie SAP sú zároveň dôvodmi konsolidácie systému

    

   ImplentierungGeschaeftsprozesse-1

    

   Implementácia štandardizovaných obchodných procesov 

   Zahnraeder-2

   Harmonizácia dát

   Konsilidierung

   Konsolidácia systémovKonsolidierung
   von Systemen

   Konsolidácia systémov umožní redukciu nákladov na údržbu a školenie, keďže zredukuje celkový počet systémov. Analýza end-to-end procesov zníži časy spracovania, keďže eliminuje ťažko prechodné miesta v procesoch a zvýši ich priepustnosť. Priepustnosť procesov má za účel najmä rýchle sprostredkovanie dát prostredníctvom štandardizovaných rozhraní. Rozhrania zahŕňajú nielen prenos digitálnych dát, ale aj zaznamenávanie a ukladanie analógových údajov do digitálneho formátu.

   Efektívnejšie procesy a vyššia kvalita dát umožňujú spracovanie informácií v reálnom čase. Vďaka tomu je možné manažérsky rozhodovať na základe aktuálnych dát.

   Výhody konsolidovaného systémového SAP prostredia

   Konsolidované prostredie SAP vytvára potrebné predpoklady pre to, aby bolo možné dynamicky reagovať na výzvy v budúcnosti. Vďaka jasným štruktúram a implementovaným štandardom je možné jednoducho oddeliť alebo integrovať nové časti spoločnosti. Informácie sú centrálne k dispozícii a umožňujú simuláciu alternatívnych obchodných modelov alebo analýzu cieľových skupín pre účely marketingu.

   Tri podstatné výhody konsolidácie

    

   schnelleUmsetzung   Informationsverarbeitung

    

   Sicherheit

   Rýchla a konzistentná implementácia procesných zmien

   Centrálne a rýchle spracovanie a dostupnosť informácii

   Flexibilita a bezpečnosť

   Získaná flexibilita Vášho SAP systému a bezpečnosť pri práci so systémovým prostredím SAP sa stáva rozhodujúcou konkurenčnou výhodou. Pandémia COVID-19 a vojna na Ukrajine jasne ukázali svoje následky na ekonomickom trhu. Adaptácia spoločnosti na zmeny a schopnosť rýchlo prispôsobiť svoje procesy zmeneným požiadavkám sa stávajú kľúčovou kompetenciou.

   Musíte reštrukturalizovať svoje systémové prostredie SAPu?

   Pre úspešnú reštrukturalizáciu systému SAP je potrebná odborná kompetencia a nápomocné technické nástroje. Naši experti majú rozsiahle skúsenosti z viacerých SAP projektov a poznajú výzvy, ktoré prídu do cesty. Takisto majú technické nástroje, ktoré Vám pomôžu dotiahnuť Váš reštrukturalizačný projekt do úspešného konca.

   Hľadáte podporu v oblasti efektívneho technického riešenia Vašich aktivít v oblasti spájania alebo akvizície? Oslovte nás, radi Vám poradíme!

   Krátky prehľad reštrukturalizácie

   Najdôležitejšie otázky

   Čo je to reštrukturalizácia?

   Pod pojmom reštrukturalizácia rozumieme zmeny a/alebo prestavbu vnútornej štruktúry a organizácie v rámci jednej spoločnosti. Zmeny môžu byť organizačného alebo ekonomického charakteru.

   SAP systémy narástli spolu s časom, čo máme robiť?

   Čím väčšia je spoločnosť, tým väčšie a najmä komplexnejšie sú spravidla aj jej ERP systémy. Konsolidácia systémového prostredia SAP vytvára potrebné podmienky pre vyčistenie starých dát a systémových štruktúr. Natuvion a jeho softvérové produkty, ktoré sú výsledkom vlastného firemného vývoja, vás radi podporia pri spracovaní historicky nahromadených dát a štruktúr v SAP systémoch.

   Ako prebieha harmonizácia kmeňových dát v systéme SAP?

   Každý systém je založený na špecifických kmeňových dátach, ktoré v závislosti od priepustnosti systémového prostredia neboli zosúladené a boli spravované decentrálne. Pri harmonizácii je potrebná počiatočná konsolidácia kmeňových dát, aby boli všetky kmeňové dáta dostupné z jedného centrálneho miesta. V tomto kroku sú vymazané duplicity a vyjasnené nezhody v dátach. Následne sú skonsolidované informácie plošne rozšírené do všetkých systémov. Tým je zaručená dlhodobá vysoká kvalita kmeňových dát.

   Kontaktujte nás

   Chceli by ste sa dozvedieť viac o reštrukturalizácii SAP-u? Zadajte svoje kontaktné informácie a my sa s Vami skontaktujeme čo najskôr.